Úvodní strana » Aktuality

Novinky z instagramu

15. 01. 2019
Letní křest v Sázavě. Člověk uvěří v Ježíšovu oběť, vyzná mu své hříchy a ty chce taky smýt ze sebe ve vodě. Je to úžasný krok pro lidi i Boha. Pán Ježíš udělal první krok, ten druhý je na Tobě. Vykroč dokud je ještě čas. Skutky 22:16 "Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů."
VÍCE

Verše pro rok 2019

08. 01. 2019

Verš pro Křesťanský sbor Pyšely na rok 2019 je:

"Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy." 1.Jan 3.8b

Verš pro starší sboru na rok 2019 je:

"Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky." Jan 8.31

Verš pro starší besídku na rok 2019 je:

"Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme." 1.Tim 6.17

Verš pro mladší besídku na rok 2019 je:

"Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je." Luk 11.28


Novinky z instagramu

08. 01. 2019
Jako sbor pořádáme o Vánocích na druhou adventní neděli akci. 10. 12. 2017 jsme měli premiéru. Pro všechny tu bylo něco na zub a svařák na zahřátí. Zpívali jsme písničky, zahráli krátkou scénku a řeklo se i slovo pro naše sousedy. Velice příjemná vánoční atmosféra s připomenutím si podstaty Vánoc. Matouš 1:23 "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi.
VÍCE

Novinky z instagramu

08. 01. 2019
Při setkání jsme měli možnost prožít krásné chvíle pospolu. Děti si užívaly zimních radovánek.
VÍCE

Vánoce a darování

14. 01. 2018

Co je největším kouzlem Vánoc? Nejsou to například nadšené úsměvy na tvářích těch, jejichž jméno je napsáno na dárku nalezeném pod stromečkem? Případně oči našich dětí naplněné očekáváním a vášní, se kterou se poté snaží svůj vysněný dárek zbavit přebytečných obalů?

Právě pro jedinečnost tohoto okamžiku dobrovolně podstupujeme šílenství spojené s přípravou vánočního dne.

Součástí Vánoc je “dávání darů” svým blízkých. Je to čas, kdy můžeme svým darem druhému říci, “nejsi mi lhostejný, záleží mi na tobě”. Nebo také “Vážím si toho, kdo a kým v mém životě jsi”. Je to chvíle, kdy mohu na chvíli upřednostnit toho druhého a zapomenout na sebe samého.

Obdarovávání je i příležitost k hledání cest, cesty zpět k tomu druhému, ve chvíli, kdy se něco v našem vztahu poruší nebo se nepovede. Dar se v tomto případě stává vyslovením touhy napravit to, co bylo pokaženo.

Dar a darováí je přirozenou součástí našeho života. Obdarováváme ty kteří slaví narozeniny, muži darují ženě svého života snubní prsten, každý dává svůj volný čas těm, které má rád.

Vánoce jsou také příležitostí připomenout si, kdo nás obdaroval tím nejcennějším co máme, připomenutí dárce našeho života. Někoho, kdo v podobě malého Ježíše  přišel na zem v období Vánoc a daroval svůj život jako dar na vykoupení z prázdnoty našich životů. Vánoce jsou oslavou narození spasitele Ježíše Krista, toho který nám dal darem sama sebe. Předáváním dárků si tak připomínáme i jeho dar.

Součástí tradice vánočních dárků je, že se stáváme těmi, kteří dary dostávají, stáváme se obdarovanými. Jsme to právě my, na které ostatní nezapomněli, jsme to my, kterým ti druzí vyjadřují, že si jich váží, že mají hodnotu v jejich životě.

Dar je v tu  chvíli něco, co jsem si nezasloužil, nemusel jsem vyvinout žádné úsilí pro jeho získání. Získal jsem něco co není vynutitelné. Nejlepším darem totiž je ten dar, který nás překvapí, který není očekávaný.

Takovým darem je i dar v podobě nově narozeného dítěte v jeslích, který se již svým narozením stal světlem přicházejícím na zem. Světlem, které je pro každého z nás. Světlem, které osvětluje náš život. Ježíš Kristus se svým narozením v Betlémě stal přirozenou součástí života každého. Je jen na nás zda ten dar v podobě nyní malého dítěte, ale později v podobě ukřížovaného a zmrtvých vstalého spasitele přijmeme do svého života. Zda příjmeme, že je darem, nezaslouženým a neočekávaným.

Jaký je tedy smysl Vánoc? Dozajista je to připomenutí “Daru” v podobě narozeného Mesiáše Ježíše Krista.

Přeji Vám všem, abyste i při letošních Vánocích byli těmi, kteří zažijí obdarování od svých blízkých, přeji Vám, aby i pro Vás byly Vánoce připomenutím Dárce nejvyššího Boha Hospodina, který nám před více jak 2000 tisíci lety daroval svého Syna Ježíše Krista jako pokojný dar připomínajícím se vždy při vánocích a přeji Vám pokojné adventní i vánoční dny.

Za Křesťanský sbor Pyšely

Lukáš Križko


Verše pro tento rok 2018

14. 01. 2018

Verš pro sbor:

"Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." Luk 18:16

Verš pro starší sboru:

"Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové!" 2. Kor 2:17

Verš pro malou besídku:

"My ale máme občerstvení v nebi,  odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista." Fil 3:20

Verš pro velkou besídku:

"Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepříjde a kde mol neničí . Vždyť kde je Váš poklad, tam bude i Vaše srdceLuk 12:33 - 34


Přednáška o Ofirice

14. 06. 2017

V sobotu jsme měli příjemné odpoledne s misionářem, který pravidelně jezdí do Jižního Súdánu (nejmladším státu na světě). Přednášel nám o práci v jednom s kmenů jménem Ofirika. Věděli jste, že každý kmen v Africe má vlastní jazyk? A že kmen ynamená několik vesnic nebo až 1.000.000 členů?

Práci misie Spolku pro Jižní Súdán jsme finančně podpořili. Přispěli i děti, které které sami střádali peníye na pomoc dětem z Jížního Súdánu. Konkrétně jsou peníze určenz pro sirotčinec provozovaný Spolkem.

Sobotní přednášku o Ofirice jsme si společně s ostatními posluchači příjemně užili.

V neděli jsme slyšeli kázání na Žalm 42., který pojednává o žízni po Hospodinu a pomoci ostatním. V průběhu předali děti  společný dar.

Doufáme, že pomuže k dobrému.


Křest dvou žen

14. 06. 2017

25.června vás zvem na křest dvou členů našeho sboru.

Křest proběhne ve 14 hod po nedělní bohoslužbě v řece Sázavě v Nespekách.

Můžete si sebou vzít plavky a po křtu se třeba i vykoupat :-D.

Součástí bude svědectví křtěnců o svém životě.

Těšíme se na vás.


Předprázdninová SESTERSKÁ

08. 06. 2017

Milé sestry,

sejdeme se naspoledy před prázdninami v pondělí, 19.6. ve 20:00 u nás (u Mairichů), abychom si společně něco vytvořily a zároveň se pomodlily za požehnané prázdniny.

Těším se na Vás,

Míša M.


Dorost

16. 05. 2017

S radostí  vás zveme  na každotýdenní  dorost s Kamilou Havlíčkovou.

Je od 3 hodin vždy ve středu

Je od 12 do 15 let.

Hrajou se tam ruzné hry a učíš se tam o bohu.

Místo:Husova 52.Pyšely u Havlíčků

                 přijdte