Úvodní strana » Aktuality

Novinky z instagramu

04. 04. 2021
V neděli jsme si připomněli události spjaté se vzkříšením Pána Ježíše. Ženy přišli hledat jeho mrtvolu, ale našli něco jiného... Našli zvěst o živém Kristu. Koho ve svém životě hledáme? Živého nebo mrtvého Boha? S živým se můžeme setkat i nyní o Velikonocích.
VÍCE

Novinky z instagramu

31. 03. 2021
V neděli jsme se do hloubky dívali na postoj Hospodina k člověku a to že se sklání ke každému. Pan Ježíš se stal jedním z nás a v listu Židům je propojení právě s textem o Synu Člověka, přesto na něj Bůh stále pamatoval a povýšil jej nade vše.
VÍCE

Novinky z instagramu

21. 03. 2021
Jak je to s dezinformacemi a informačními bublinami. Je to něco nového, nebo jde o běžnou součást křesťanova života, dezinformace jsou bohužel s námi od počátku a musíme se naučit jim vyhýbat, a to tím, že se budeme potkávat s živým Bohem, tak jako Ježíš na Olivové hoře.
VÍCE

Novinky z instagramu

20. 03. 2021
Co člověku přináší reptání a nespokojenost? Asi nejvíce to, že nevidí budoucnost a reptá proti své aktuální situaci. Důsledkem pro Izraelský lid bylo 40 let na poušti a nemožnost spatřit zaslíbenou zemi. S Hospodinem nemusíme reptat, protože jsme už s ním. Platí jednoduché nereptej a jdi v Jeho moci dál! To jsme se učili minulou neděli.
VÍCE

Novinky z instagramu

07. 03. 2021
Kázání inspirované životem Jana Sokola Jan 14:1-12 1. „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 3. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. 4. A cestu, kam jdu, znáte.“ 5. Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ 6. Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 7. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“ 8. Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ 9. Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? 10. Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. 11. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky! 12. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
VÍCE

Novinky z instagramu

02. 03. 2021
V neděli jsme četli o Jošiášově očistě a pokání vedoucí k obnově smlouvy s Hospodinem... a položili si otázku, jak se mohlo do chrámu dostat tak moc oltářů jiných bohů a kolik takových oltářů máme ve svých srdcích, kde má mít místo jen Hospodin... Neboť naše srdce je jeho chrámem
VÍCE

Novinky z instagramu

22. 02. 2021
VÍCE

Novinky z instagramu

17. 02. 2021
VÍCE

Novinky z instagramu

15. 02. 2021
Už tuto neděli bychom Vás všechny chtěli pozvat na online bohoslužbu přes ZOOM. Hostem bude Ondřej Šimik z Česko-Těšínského Křesťanského sboru. Všichni jste srdečně vítání! Už tuto neděli 21.2.2021 v 9:30.
VÍCE

Novinky z instagramu

14. 02. 2021
Dnešní sbor a téma zasévání a sklízení
VÍCE