Titulní strana » Vyznání

 VYZNÁNÍ   I   ŘÁD   I   DOGMATIKA

 

 

V co věříme

Naše vyznání víry vychází z poznání Bible a z inspirace Duchem svatým.

Úvodní vyznání

Věříme v trojjediného Boha Otce, jeho syna Ježíše Krista i Ducha Svatého. Věříme, že je Bible záznamem neomylného Božího slova. Věříme, že jsou všichni lidé od narození odloučeni od Boha a žijí ve hříchu. Věříme, že lidé mají svobodnou vůli přijmout či zcela odmítnout vykoupení ze hříchu nabídnuté Bohem Otcem skrze oběť jeho syna Ježíše Krista.

Věříme, že svou smrtí ukřižováním odstranil naši hříšnou podstatu před Bohem. Věříme v jeho zmrtvýchvstání, které potvrdilo úplného vítězství člověka nad smrtí. Věříme, že je Ježíš Kristus jedinou cestou k věčnému životu s Bohem darovanému v hojnosti (Jan 10 : 10).

Věříme v existenci jedné, všeobecné církve, která je společenstvím všech věřících v Ježíše Krista žijících v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Věříme, že svou církev vede živý Pán a Vládce Ježíš Kristus.

 

Bůh Otec - Hospodin

 

Věříme, že Bůh Otec, je Stvořitelem všeho a jediným absolutním a všemohoucím vládcem. Je nezávislý a svrchovaný nad vším stvořením a celým vesmírem. Je neměnný a svatý, proto je také oddělen od hříchu. Přesto lidem umožňuje navázat s ním osobní vztah.

Bůh Syn - Pán Ježíš Kristus

 

Věříme, že Pán Ježíš Kristus přišel z nebe od Boha Otce a sestoupil ze své Božské podstaty na úroveň člověka. Narodil se z panny, stal se Bohem v lidské podobě (plně Bůh a plně člověk) a žil na zemi zcela bez hříchu.

Věříme, že je jediným prostředníkem mezi Bohem Otcem a člověkem. Věříme, že Je Pánem a Vládcem našeho života a zároveň je hlavou svého těla - církve. Věříme, že je věčně živým Králem světa, který vládne navždy a bude soudcem všech lidí.

Věříme, že Ježíš Kristus dosáhl našeho vykoupení skrze oběť vykonanou smrtí na kříži. Jeho smrt byla zástupná za naše provinění a umožnila smazat právní nárok našeho odloučení od Boha. Tato oběť zcela zabezpečila vykoupení a spasení od hříchu všem, kteří Jeho oběti na Golgatě uvěří.  

Věříme, že na základě smrti Ježíše Krista, a Jeho zmrtvýchvstání, je člověk zcela osvobozen od věčného odloučení od Boha Otce ze smrti (trestu za hřích) a prohlášen za spravedlivého. Dostává věčný život a stává se součástí církve (Boží nebeské rodiny).

Věříme, že Bůh skrze Ježíšovo vzkříšení ze smrti potvrdil jeho Božskou podstatu a stvrdil, že přijímá usmiřující oběť za hříchy lidí. Ježíšovo tělesné vzkříšení je také zárukou budoucího vzkříšeného života po tělesné smrti pro všechny věřící. Věříme, že Ježíš Kristus se vrátí v budoucím druhém příchodu.

Bůh Duch svatý

 

Věříme v Ducha Svatého, v jeho duchovní podstatu a zároveň Boží totožnost. Duch Svatý je nedílnou součástí Boha Otce a Syna Ježíše Krista. Věříme, že je Duch Svatý přítomen na zemi a naplňuje Boží vůli ve vztahu ke všem lidem i celému stvoření. Duch Svatý je přímluvce před Bohem Otcem zaslaným po odchodu Ježíše, ale jeho přítomnost na zemi je od počátku stvoření.

Věříme, že působí svou neviditelnou duchovní mocí a způsobuje poznání Boha Otce  a znovuzrození skrze Pána Ježíše Krista. Způsobuje obřezání srdce od hříchu a duchovní křest člověka ke znovuzrození do duchovního života v Kristu našem Pánu. Věříme, že je součástí našich životů, které posvěcuje, řídí a posiluje ve službě, tedy naplňuje Boží přítomností naše životy, které pečetí do dne vykoupení a dává věřícím všechny duchovní dary.  

Bible - Boží slovo

 

Věříme, že Bible (66 knih Starého i Nového zákona) je písemné zjevení Pravdy lidem sepsané na popud Ducha svatého a představuje pro člověka zjevení dokonalého Slova Božího.

Věříme, že Bible je v každém slově inspirovaná a neomylná. Bible je zároveň popisem Pravdy a praktickou příručkou pro život věřícího.

Člověk a lidé

 

Věříme, že první muž a žena (Adam a Eva) byli Bohem stvořeni podle Jeho obrazu a podoby. Byli stvořeni jako svobodné bytosti bez hříchu, obdařené morálními hodnotami a zodpovědností jako blízcí partneři Boha Otce a s úkolem vládnout a hospodařit všemu pozemskému stvoření.

Věříme, že skrze porušení příkazu od Boha člověk (Adam) poznal zlo a učinil první hřích. Poznáním zla se v člověku rozmohla touha po zlu, která jej zcela oddělila od Boha do zatracení bez možnosti návratu k Hospodinu. Tím člověk způsobil nutnost oddělení  od Boha a uvedl na sebe trest v podobě smrti (duchovní i tělesné).

Spása a vykoupení

 

Věříme, že existuje vykoupení ze života v zatracení, které nabízí Bůh (Hospodin) skrze Pána Ježíše Krista.

Věříme, že spasení není na základě lidských zásluh nebo skutků, ale jako projev Boží milosti na základě vykoupení Božím Synem Ježíšem Kristem a jeho obětí za naše přestoupení. Spasení je nezasloužený dar získaný na základě projevené víry, pokání a vyznání své hříšné podstaty a znovu narození do nového duchovního života v Kristu našem Pánu.

Věříme, že spasený a vykoupený člověk je skrze Ducha Svatého neustále posvěcován a očišťován. Věříme, že každodenní posvěcení pomáhá člověku vrůstat do poznání jeho slova (Bible), do umění milovat Boha a ostatní lidi bez rozdílu tak, jako to umí Pán Ježíš Kristus, který v nás roste.

Věříme, že i když jsme vykoupeni a obmyti od hříchu, jsme přesto každodenně s hříchem konfrontováni v našem těle, které je součástí pozemského světa. Přesto nám Bůh nabízí možnost tyto hříchy jemu vyznávat a skrze sílu a moc Ducha Svatého s nimi bojovat, abychom rostli do podoby Pána Ježíše Krista.

Církev

 

Věříme, že všichni, kdo věří, jsou součástí jediné neviditelné všeobecné církve, sjednoceného duchovního těla všech věřících, jejíž hlavou a nejvyšší autoritou je Pán Ježíš Kristus. Věříme, že součástí této celosvětové církve je i naše místní církev Křesťanský sbor Pyšely.

Věříme, že náplní celosvětové i místní církve je oslavovat a chválit Boha, budovat se navzájem ve víře a v poznání Božího Slova, ve společném obecenství a modlitbách, dodržováním Jeho nařízení a hlásáním evangelia celému světu (Mt 28:18-20).

Věříme, že naše místní církvi (KSP) byly dány předně tyto dvě svátosti: křest vodou, jako veřejné znamení/svědectví o přijetí oběti Pána Ježíše Krista a Památka Páně se slavením poslední večeře, přičemž ani jedna svátost nemůže sama osobě zajistit spasení.

Budoucí věci (Eschatologie)

Věříme, že život nekončí tělesnou smrtí, ale každý věřící člověk je po smrti převeden do nové podstaty života jako duchovní bytost s hmotnou existencí nového nekonečného těla a je uveden do Kristovi přítomnosti před Boha Otce.

Věříme, že pro nevěřícího je život ukončen soudem a věčným zatracením od Boha Otce.

Věříme v osobní budoucí návrat našeho Pána Ježíše Krista na zem, aby soudil zemi.

 

 

Zpět na úvod

 

Řád Křesťanského sboru Pyšely

 

Úvod

Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články.

 

Článek I - Cíle a poslání KSP

Cíle a poslání KSP jsou:

 • Milovat a oslavovat Boha Otce (Hospodina), jeho Syna (Pána Ježíše Krista) a Ducha svatého
 • Zvěstovat všem lidem zprávu evangelia o z mrtvých vstalém Ježíši Kristu
 • Vzájemně se povzbuzovat, vést a vyučovat k učedníctví v Ježíši Kristu
 • Křtít každého, kdo vyznává víru v Ježíše

 

Naše poslání je shrnuto takto: “Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ 

(Matouš 28:18-20)

 

Článek II - Jak naplňujeme cíle a poslání

Cíle a poslání KSP naplňujeme skrze:

 
 • Individuální duchovní život s Ježíšem
 • Individuální a skupinové modlitby
 • Společné pravidelné nedělní bohoslužby se slavením Večeře Páně
 • Společná setkání nad studiem Bible
 • Praktická pomoc bližním v životních problémech
 • Pořádání veřejných akcí v Pyšelích a okolí
 • Pořádání vzdělávacích a společenských pobytů pro děti a dospělé
 • Podpora světové misie

 

Článek III - Postavení KSP

Vůči Bohu

Hlavou KSP je živý Pán, Ježíš Kristus. Vede svou církev svým Slovem a Duchem. Starší sboru dle čl. IV bod 2. i všichni členové jsou mu podřízeni a následují jeho příkladů a nařízení, která jsou popsána v Novém Zákoně. Zároveň se řídí i ostatními obecnými principy Bible. 

KSP vedou volení starší sboru. Ti vykonávají svěřenou službu s vědomím toho, že hlavou církve je živý Ježíš Kristus, vedou sbor podle autority Božího Slova zjeveného v Bibli a v postavení služebníků Božího lidu. Rozhodnutí starších sboru musí být ve shodě s učením církve a jsou po přezkoumání členů sboru jimi přijímány s pokorou a úctou.

 

Vůči světské moci

KSP je autonomním shromáždění křesťanů, které je samo odpovědné za řízení svých vlastních záležitostí a které zcela nakládá se svým vlastnictvím. KSP je evidován u Ministerstva kultury České Republiky (IČO: 73633739), jako součást denominace Křesťanské sbory v České Republice.

 • Individuální duchovní život s Ježíšem
 • Individuální a skupinové modlitby
 • Společné pravidelné nedělní bohoslužby se slavením Večeře Páně
 • Společná setkání nad studiem Bible
 • Praktická pomoc bližním v životních problémech
 • Pořádání veřejných akcí v Pyšelích a okolí
 • Pořádání vzdělávacích a společenských pobytů pro děti a dospělé
 • Podpora světové misie

 

Článek IV - Organizace KSP

1.  Domácí sboru (člen KSP)

Vznik členství

Domácím sboru se stane každý, kdo přijal evangelium, souhlasí s vyznáním víry, ztotožňuje se s cíli KSP, pravidelně navštěvuje nedělní shromáždění a jiné akce sboru. Od domácího sboru se očekává, že je pokřtěn nebo uvažuje o křtu na znamení veřejného vyznání víry. Jeho formální členství vznikne požádáním o přijetí oznámené starším sboru.

Starší sboru oznamují domácím přání zájemce stát se členem KSP. Ti mají právo vznést proti vzniku členství námitky, které jsou projednány na společném setkání. Pokud během dvou týdnů nikdo z domácích nevyjádří námitky, zájemce je přijat mezi domácí. O členství není v rámci KSP vedena žádná matrika, ani jiný právní dokument. Vše je řešeno ústní dohodou o členství. Od členů se očekává dodržování této dohody.

Práva domácího sboru

 • Společně žít život víry s ostatními domácími sboru
 • Podílet se na činnosti a provozu sboru
 • Spolu rozhodovat o směřování a činnostech sboru
 • Podílet se na přijímání nových domácích sboru
 • Navrhovat, organizovat nebo účastnit se veřejných akcí sboru

Povinnosti domácího sboru

 • Vést život dle příkladu Ježíše Krista
 • Využívat svých talentů a darů pro naplňování cílů sboru
 • Vědomě neporušovat pravidla sboru
 • Podle svých možností finančně podporovat činnost sboru například formou desátků

Členství domácího sboru končí

 • Slovním nebo písemným vypovězením dohody ze strany domácího
 • Slovním nebo písemným vypovězením dohody ze strany sboru, tlumočené staršími

Důvodem vypovězení mohou být

 • Závažné prohřešky proti vyznání víry dle Přílohy č.1
 • Setrvávání ve způsobu života, který je v rozporu s učením Bible

2. Starší sboru

Ustanovení starších

Věříme, že starší sboru ustanovuje Duch svatý, aby byli pastýři Boží církve (Skutky 20.28).

Starším sboru se může stát každý muž, který je členem sboru, aktivně se podílí na chodu církve, vnímá pro tuto činnost povolání dle 1 Tim 3:1-7 a Tit 1:6-9.

Starší jsou ustanoveni na dobu neurčitou na základě  rozhodnutí (vyslovení důvěry) dvoutřetinové většiny domácích KSP. Alespoň jednou za tři roky probíhá potvrzení starších sboru skrze vyjádření souhlasu tajným hlasováním.

 

Odvolání starších

Odvolání probíhá vyjádřením nesouhlasu formou tajného hlasování při pravidelném potvrzení starších viz výše.

Odvolání starších je možné vyvolat kdykoliv na základě závažných porušení řádu a vyznání víry KSP nebo kvalifikace uvedené v Bibli.

 

Zodpovědnost starších

Starší sboru jsou zodpovědní za směrování KSP v otázkách duchovních, zastupují KSP směrem k církvi Křesťanské sbory, ostatním církvím a směrem ke světské moci. Základními úkoly starších sboru jsou:

 • Držet se pevně základů učení, povzbuzovat ve víře ostatní a usvědčovat odpůrce (Tit 1:9)
 • Napomínat a vyučovat domácí v souladu s učením Bible (1. Tim 4.13)
 • Věnovat se řízení Boží církve, včetně bdění nad dušemi domácích (Žid 13:17)
 • Být příkladem pro ostatní věřící (Žid 13:7)
 • Modlit se za věřící (Koloským 1.9) a za nemocné (Jk 5:15)

 

3. Sborové hodiny

Starší svolávají podle potřeby všechny domácí, aby společně projednali aktuální záležitosti týkající se života sboru. Sborové hodiny se konají podle potřeb, minimálně však dvakrát ročně.

Zpět na úvod

 

     

VYZNÁNÍ  
ŘÁD  
DOGMATIKA